Amnesty International
  • New York,New York,10036,USA